Thành phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc phấn đấu để đạt tiêu chí đô thị loại I

Xác định công tác quy hoạch đô thị phải đi trước một bước, Thành phố Vĩnh Yên đã phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ công tác này làm cơ sở để triển khai thực hiện các...

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc Đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ___________ Số: 1883/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________ Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT...